Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

คำแนะนำในการยืนยันความปลอดภัยของสมาชิก

เรียน ลูกค้าทุกท่าน เพื่อรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยของบัญชีสมาชิก MyCard เว็บไซต์ MyCard จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีของสมาชิกเป็นระยะๆ ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบความปลอดภัย บัญชีอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากคุณมี คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์

ศูนย์บริการลูกค้า MyCardออนไลน์

ประกาศระบบยืนยันความปลอดภัยของสมาชิก