Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

ชื่อหรือหมายเลข ID และอีเมลในข้อมูลบัญชีของสมาชิกไม่ถูกต้อง จะแก้ไขได้อย่างไร?

เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี หากมีข้อผิดพลาดในการเขียนชื่อหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน คุณสามารถเปลี่ยนหนึ่งในสองรายการเท่านั้นและสามารถเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียว โปรดส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มคำขอดำเนินการปัญหาให้กับศูนย์บริการลูกค้า MyCard

แบบฟอร์มคำขอดำเนินการปัญหา